Evinizden

Üyelik Sözleşmesi

Evinizden


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, www.evinizden.com  internet sitesi ile “evinizden” mobil  uygulamalarında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
Web sitesi  ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

Madde 1
Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

1.1.   “evinizden.com” Aloğlu Yazılım ve Teknoloji  Limited Şirketi’ni,

1.2.   “Web Sitesi”,  https://evinizden.com internet sitesini ve  Mobil Uygulamalarını,

1.3.   “Kullanıcı”,  Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

1.4.   “Üye”,  Platform ’da sunulan Hizmetlerden, işbu Sözleşme ’de belirtilen
koşullar dâhilinde yararlanan ve kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen  
gerçek bir kişiyi, (Platformu tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret
şirketi, aktif  meslek mensubu, satış işlemini meslek olarak edinmiş gerçek ve tüzel kişiler  kullanamaz.)

1.5. “Platform”  www.evinizden.com isimli web sitesi ve mobil uygulamalarını,

1.6.  “Evinizden.com Hizmeti” Platformu kullanan Üye’nin;

- Eğitim, Mesleki Tecrübe, Sosyal İletişim gibi bilgi ve görgü sahibi olup Platformun imkan verdiği ölçülerde  Hizmet sunmak isteyen veya  Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi,

- Evinizden.com’a Sözleşme uyarınca kullanıcı tarafından verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin Evinizden.com tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi,

- Bu kapsamda,  verilen hizmetin veya  ürün bedelinin, Hizmeti Veren veya   ürün Sahibi adına Evinizden.com veya ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla tahsilatının  yürütülmesi ,

- Hizmeti Alan veya  Ürün Alıcısı hizmet veya ürün bedelini, Evinizden.com’a veya ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yaparak ödeme borcunu ifa etmesi,

- Üye tarafından  kullanıcıya verilen Hizmetin alınması veya  ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde,
Hizmet veya Ürün Bedelinin ,  Hizmeti Alan   veya  Ürün Alıcısı adına, Hizmeti Veren Üyeye veya   ürün Sahibi’ne gönderilmesi,

- Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Evinizden.com tarafından, Platform ve Evinizden.com’a ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

1.7.   “Ürün”, Kullanıcının  Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü,

1.8. “Hizmet” Kullanıcının kendi kabiliyetleri ölçüsünde hizmet kapsamında ifa edeceği işleri,

1.9.  “Hizmet Veren”,  Üye olma şartlarını taşıyan, platformu kullanarak hizmet talep eden kullanıcılara hizmet veren, bunun karşılığında alacağı ücretin tahsili, kendisine ödenmesi veya iade koşulları gerçekleştiğinde Hizmet Alana iadesi aşamalarında evinizden.com ‘ u  yetkilendiren kullanıcıyı,  

1.10.  Hizmet Alan” , Web Sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için platformdan faydalanan, hizmet bedelinin tahsilatı ve  hizmet verene gönderilmesi aşamalarında evinizden.com’u yetkilendiren kullanıcıyı,  

1.11. “ Ürün Alıcısı ” Platform üzerindeki bir  ürün’ü talep eden, ürün bedelinin tahsilatı ve ürün satıcısına gönderilmesi aşamalarında evinizden.com’u yetkilendiren  kullanıcıyı,

1.12. “ Ürün Satıcısı  ” Platform üzerinde satış amacıyla  ürün ilanı olan, ürün bedelinin evinizden.com tarafından  tahsili, kendisine ödenmesi veya iade koşulları gerçekleştiğinde Ürün  Alana iadesi aşamalarında evinizden.com ‘ u  yetkilendiren kullanıcıyı,  

1.13. “Hizmet Bedeli” Platformun kullanılması dolayısı ile üyelerden,  yapacakları işler üzerinden evinizden.com’un belirleyeceği oran veya oranlarda  veya maktu olarak talep edeceği bir ücreti,

1.14. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

1.15. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.


Madde 2
Sözleşme Kapsamı ve Genel Açıklamalar

2.1. İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz  Aloğlu Yazılım ve Teknoloji Limited Şirketi’ne  ait  http://www.evinizden.com web sitesine ve/veya mobil  uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, hizmet verilmesi, hizmet alınması , ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile evinizden.com  arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde ve mobil uygulamalarda yer alan diğer kurallar evinizden.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin ve mobil uygulamaların kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

“evinizden.com” ve evinizden mobil uygulama;  kullanıcılara, ( platformda, bazı kullanıcıların belli şartları taşımaları istenecektir)  hizmet verme,  hizmet talebinde bulunma, kişisel/kullanılmış ürün satışı ve kişisel/kullanılmış ürün talebinde bulunmaları için profil oluşturma imkanı vermektedir.

Web Sitesi ve mobil uygulamalar  üzerinden kullanıcının kendisine uygun Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden ve mobil uygulamalardan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

2.2.   Evinizden.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Evinizden.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 3
Evinizden.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.   Evinizden.com, Üye şartlarına haiz Hizmet Veren veya  ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın,  içeriklerini  kendileri oluşturdukları hizmet veya  ürüne ait  bilgilerin,  Hizmet Alan veya  Ürün Alıcısına, hizmet veya ürünü satın alabilmesi, almaktan vazgeçmesi veya iade edebilmesi için,  yürürlükteki mevzuatlar kapsamında  ve evinizden.com’a bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde ve mobil uygulamalarda  yer almasını sağlar.

3.2.   Evinizden.com yalnızca bir platformdur. Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Evinizden.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan Üyeler  tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün  veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1.   Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet veya ürün talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Evinizden.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Evinizden.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4.4. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve evinizden.com tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya evinizden.com tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun evinizden.com tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri evinizden.com tarafından iptal edilecektir.

4.5. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla evinizden.com’a ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar evinizden.com’un diğer tüm internet siteleri ve mobil
uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler.

Madde 5
Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Evinizden.com Hizmetinden  faydalanırken ve Evinizden.com Hizmeti ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Hizmet Veren Kullanıcı, Hizmet Alan Kullanıcı, Ürün Alıcısı ve Ürün Satıcısı , No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, evinizden.com’a tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Hizmet Veren Kullanıcı, Hizmet Alan Kullanıcı,   Ürün Alıcısı ve  Ürün Satıcısı, evinizden.com’un  veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Alınan Hizmet ve  ürün bedelinin Hizmet Veren veya  Ürün Satıcısı  adına evinizden.com tarafından tahsil edileceğini, Hizmetin tamamlanması veya  ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde hizmet veya ürün bedelinin Hizmeti Alan veya  Ürün Alıcısı  adına, Hizmeti Veren veya  Ürün Satıcısı adına  gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Hizmeti Veren Kullancı veya  Ürün Satıcısı ; Hizmeti Alan veya  Ürün Alıcısının , Alınan Hizmetin veya   ürün bedelini evinizden.com ‘a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendilerine  ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan ederler.

5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin evinizden.com tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde  evinizden.com 'un kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple  evinizden.com 'dan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.4. Kullanıcı'nın evinizden.com Hizmetinden  yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde evinizden.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. evinizden.com, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından evinizden.com 'a iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan evinizden.com 'un, evinizden.com çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. evinizden.com,  Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.7. Evinizden.com  hizmetinden  yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; evinizden.com  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla  evinizden.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  evinizden.com, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde evinizden.com  uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcıların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Kullanıcı, evinizden.com 'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 5.10.Evinizden.com, Kullanıcısına   kendi onayı doğrultusunda, evinizden.com tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Kullanıcı şahsen kullanmış olmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Platform üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir.

5.12. Kullanıcı;  üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet  ürün’e yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.13. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez.

Kullanıcılar arasındaki iletişim, evinizden.com yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

Kullanıcılar her durumda tüm işlerini platform üzerinden yapmak zorundadırlar. Ödemelerini platform üzerinden almayan kullanıcılar yorum alamayacak olup bu durumun tespiti anında üyeliklerine son verilecektir.

5.14. Kullanıcı;  ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir  ürün ilanında, sadece bir adet  ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

5.15. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği  ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

5.16. Kullanıcı, Üye tarafından verilen hizmeti veya   ürün'ü talep etmesiyle, Verilen hizmetin veya  ürün açıklamasını ve Hizmet Veren veya  Ürün Satıcısı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.18.  Ürün Satıcısı ; Ürün Alıcısından  istediği bedelin evinizden.com  tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra,  ürün'ü 3(üç) iş günü veya en çok 4(dört) iş günü içinde  Ürün Alıcısının  adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Ürün Satıcısı  sorumludur. Satıcı  bu durumlarda gönderim Alıcı’na teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.19. Kullanıcı talep ettiği Hizmeti veya  ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Hizmet veya  ürün; evinizden.com’a  iade bildirimi yapılmadan,  Ürün Alıcısı tarafından teslim alınmaz veya Hizmet Verenden kabulü yapılmaz  veya  Ürün Satıcısı’na geri giderse, evinizden.com, Hizmet Veren veya  Ürün Satıcısı adına tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve Hizmetin Kabul Edilmemesi veya  ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Hizmet Veren veya  Ürün Satıcısı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Hizmet Alan’a veya  Ürün Alıcısı’na iade eder.  Evinizden.com  hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 5.20. Teslim alınan Hizmet veya   ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Hizmeti Alan veya   Ürün Alıcısı, Alınan Hizmetin veya  ürün bedelinin, Hizmet Veren veya   Ürün Satıcısı’nın hesabına transferi için Evinizden.com’a  onay için işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren Hizmeti Alan veya  Ürün Alıcısı’nın, Alınan Hizmetin veya  ürünün iade hakkı ortadan kalkar.

 5.21.  Ürün Alıcısı’nın,  ürün’ü iade koşulları;

-  ürün’ün ayıplı olması,
-  ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması,
-  ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi,
-  ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir.
-  Ürün Alıcısı,  ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir,
- Fakat Platform’da sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.
- Alıcı kargodan gelen ürünün,  talep ettiği ürün olmaması veya ayıplı olması durumunda veya ürünün kargodan hasarlı geldiğini görürse kargo personeli huzurunda kargoyu açarak tutanak düzenler ve kargo personelinden imza alır. Ürünün fotoğraflarını çekerek evinizden.com websitesi veya mobil  uygulama üzerinden iade talebinde bulunur.

5.22. İade koşulları oluşmuş ise;  Ürün Alıcısı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde  ürün’ü,  Ürün Satıcısı’na iade edeceğini evinizden.com’a bildirir.  Ürün Alıcısı,  ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere,  Ürün Satıcısı’na geri gönderdiği takdirde;  evinizden.com  tarafından  Ürün Satıcısı adına tahsil edilmiş  ürün ile ilgili bedel,  Ürün Satıcısı'nın,  ürün’ü geri aldığına dair evinizden.com’a bildirimde bulunması sonrasında,  Ürün Alıcısı'nın hesabına geri gönderilir.  Ürün Alıcısı,  Ürün Satıcısı’nın,  ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda  ürün ile ilgili bedel,  Ürün Satıcısı’nın hesabına gönderilir. Söz konusu bu hükümler Hizmet Verme ve Hizmet Alma işlemleri içinde geçerlidir.

5.23.  Hizmet ifası başlamadan veya Ürün kargoya verilmeden,  Hizmet Alıcısı veya Ürün Alıcısı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde evinizden.com ,  Hizmet Veren veya Ürün Satıcısı  adına tahsil ettiği  ürün ile ilgili bedeli  Hizmet Alıcısına veya Ürün Alıcısı’na aynen iade eder.

 5.24. Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki  ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, evinizden.com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda evinizden.com’dan  hiçbir talebi olamaz.

 5.25. Kullanıcı;
-Evinizden.com’un  yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu,
- Platform’da yayınlanan/ilan edilen  hizmet ve ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını
- bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir  hizmet veya ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının  Hizmet Veren veya Ürün Satıcısı olduğunu;
- Evinizden.com’un   hizmetin verilmesi veya ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını,
- Hizmetin veya ürün’ün ayıplı olup olmaması,
- Platform üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması,
-  kaçak olup olmaması,
-  niteliği, orijinalliği,  hizmetin veya ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
- Hizmet veya ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Evinizden.com’un  bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.26. Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı,  hizmet veya ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Evinizden.com’un    hizmetin veya ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.27.  Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı, elden çıkarmak istediği  ürün’ün veya verilen hizmetin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform'un belirli yerlerinde belirtilen, Platform'un ve Evinizde.com Hizmeti’nin kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28.  Ürün Satıcısı, elden çıkarmak istediği  ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve  ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29.  Hizmet Veren veya Ürün Satıcısı,  ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Evinizden.com’un  kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30.  Hizmeti  Veren veya Ürün Satıcısı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca,  hizmetin veya ürünün  zamanında, hasarsız, Platform'da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını;  hizmetin teslimi veya ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Evinizden.com’un  herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.32.  Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı ,  Hizmeti Alan veya Ürün Alıcısı’nın kendisine gönderilmesi için Evinizden.com’a  ilettiği  hizmet veya ürün ile ilgili bedelin, Evinizden.com’un  ve/veya Evinizden.com’un  adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet bedeli kesildikten ve  Hizmeti Alan veya Ürün Alıcısı işlemi onayladıktan sonra,  Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı'nın Evinizden.com’a  bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul ve beyan  eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden Evinizden.com’un  sorumlu tutulmayacaktır.

5.33. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Evinizden.com’un  herhangi bir zarara uğraması durumunda, Evinizden.com’un  doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.34. Evinizden.com’, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak, hizmet veya  ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.

5.35.  Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı,  hizmetin yerine getirilmesinde veya ürün’ü elden çıkarma aşamalarında,  Hizmeti Alan, Ürün Alıcısı'nın veya üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı  Hizmeti Alan, Ürün Alıcısı veya hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Evinizden.com’un  aleyhine  Hizmeti Alan veya Ürün Alıcısı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini  Hizmeti Veren veya Ürün Satıcısı’na rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.36. Kullanıcı'nın, Platform'a Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya tanıtım isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya tanıtım ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Evinizden.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.37. Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, Evinizden.com’un  insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.38. Kullanıcı, aradığı bir hizmet veya ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü veya bir hizmeti takas yapmak için listeleme yapamaz.

5.39. Kullanıcı'lar, Evinizden.com tarafından Platform'da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Evinizden.com  tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.40.   Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@evinizden.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

5.41.  Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Evinizden.com’dan talep edilemez. Evinizden.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;

d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve

f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

5.42.   Evinizden.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.43.   Hizmet Veren tarafından, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Evinizden.com tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

5.44.   Evinizden.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Evinizden.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

5.45.   Evinizden.com Web Sitesi veya evinizden mobil uygulamalar aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Evinizden.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

5.46.   Evinizden.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Evinizden.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Evinizden.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

5.47.   Evinizden.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Evinizden.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.48.   Evinizden.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

5.49.  Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Evinizden.com’a yönelmesi halinde, Evinizden.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Evinizden.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

5.50.   Hizmet Veren tarafından  Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Evinizden.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Hizmet verenin ifa edeceği iş ile ilgili olarak sahip olması gereken diploma, ruhsat, lisans, ustalık, kalfalık vb. belgeler hizmet alan tarafından istenmeli, sorgulanmalı, değerlendirilmeli ve karar verilmelidir. Evinizden.com bu incelemeleri yapmak, araştırmak, incelemek ve kullanıcılardan istemek zorunda değildir. Bu konuda hiçbir garantide de bulunmamaktadır. Yetkisiz kişilerce verilecek hizmetlerden,  hizmet alan sorumludur. Evinizden.com’un bu gibi durumlarda oluşacak maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.  

5.51. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin edilmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Evinizden.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

5.52. Evinizden.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

5.53. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Evinizden.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde ve Mobil uygulamalarda listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Evinizden.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

6. Evinizden.com’un  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Evinizden.com, Evinizden.com hizmetini  ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Evinizden.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Evinizden.com’un  talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Evinizden.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Evinizden.com  tarafından doğrudan yapılabilir. Evinizden.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

6.2. Evinizden.com , Platform üzerinden, Evinizden.com ‘un  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Evinizden.com’un  herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.3. Evinizden.com , Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

● Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

● Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

● Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

● Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

● Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe virüs veya zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

● Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Evinizden.com’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

6.5. Evinizden.com  yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir Evinizden.com ’un sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, Evinizden.com ’un konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Evinizden.com ’un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. Evinizden.com kendi belirleyeceği zaman dilimlerinde hizmet veren veya ürün satıcısı kullanıcıların performanslarını yine kendi belirleyeceği yöntemler ile değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucu performansları evinizden.com tarafından uygun görülmeyen kullanıcılara SMS, mail gibi iletişim araçları ile gerekli ihtarlarda bulunup performanslarını evinizden.com’un belirleyeceği sürelerde iyileştirmeleri istenir. Performanslarını iyileştirmeyen üyelerin   üyelikleri askıya alınabilir veya tamamen sonlandırılabilir. Performans yöntemleri ve zamanlaması tamamen evinizden.com’un takdirindedir. Kullanıcılar sözleşmeyi onaylamakla  bu durumu kabul ederler.

6.8. Evinizden.com ’un, Platform’da yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemektedir. Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Evinizden.com ; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.

Evinizden.com platformda yayınlanan ürünlerin satıcısı, tedarikçisi vs. değildir. Ürünle ilgili hiçbir garanti vermemektedir. Ürünün kaçak, orijinal olma gibi durumlarından sorumlu değildir. İki taraf arasında müdahil değildir.

6.9. Evinizden.com , marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. Evinizden.com 'a yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

Ürünlerden kaynaklı fikri ve sınai hak ihlali olması durumunda üyeliği iptal edebilir.

6.10. Evinizden.com , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Hizmet Veren veya Ürün Satıcısı  Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Hizmer Veren veya Ürün Satıcısı  hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Hizmet veya Ürün  ile bağlantılı olarak, Evinizden.com  ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Evinizden.com 'u  hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren veya Ürün Satcısı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Evinizden.com ’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çalıntı ve yasak ürünlerle ilgili olarak kullanıcıya uyarı yapılmaksızın savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Sayfayı kapatabilir. Kullanıcı Evinizden.com’ın zararlarını tazmin etmek zorundadır.

6.11. Ürün Satıcısı  ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Platform'da elden çıkarması yasaktır. Evinizden.com , gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

 6.12. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Evinizden.com  kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Evinizden.com  bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.13. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform'a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Evinizden.com , Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Evinizden.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Evinizden” markası ve logosu, Web Sitesi ve mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Evinizden.com  tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, Evinizden.com ’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Evinizden.com ’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya Evinizden.com ’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Evinizden.com ’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Evinizden.com , tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nda dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalıklar veya diğer bir doğal felaket veya Evinizden.com ’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Evinizden.com ’un işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Evinizden.com  ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Evinizden.com ‘un resmi defter ve ticari kayıtları ile Evinizden.com ’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nün münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim; Evinizden.com , Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, Evinizden.com ’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.